vineri, 17 august 2012

Apostilarea


Începând cu data de 1 noiembrie 2004 au devenit aplicabile dispozitiile Legii nr. 142/2004 privind modificarea articolului 2 din Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961.

Prin întelegeri bilaterale sunt scutite de legalizarea actelor cetatenii din: Albania, China, R.P.D.Coreeana, Republica Moldova si Polonia. Mentionam ca aceste tari nu sunt parti la Conventia de la Haga.
Actele se apostileaza pentru tarile membre ale Conventiei de la Haga : Albania, Africa de Sud, Andorra, Antigua si Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Bahamas, Barbados, Belgia, Belize, Belarus, Bosnia - Hertegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Columbia, Croatia, Cipru, Cehia, Estonia, Elvetia, El Salvador, Fidji, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Iugoslavia, Japonia, Kazahstan, Lituania, Letonia, Lesoto, Liberia, Liechtenstein, Luxemburg, F.R.I.Macedonia, Malawi, Malta, M. Britanie si Irlanda de Nord, Insula Marshal, Mexic, Namibia, Norvegia, Niue, Noua Zeelanda, Olanda, Panama, Portugalia, România, Rusia, St. Kitts and Nevis, Samoa, San Marino, Seychelles, Slovacia, Slovenia, Spania, Surinam, Swaziland, Suedia, Tonga, Triniadad, Tobago, Turcia, SUA, Ucraina, Ungaria, Venezuela.


Actele se pot prezenta pentru apostilare sau legalizare personal sau prin mandatar (pe baza de procura notariala).
Actele se pot prezenta pentru aplicarea apostilei personal sau prin mandatar (pe baza de procura notariala sau procura intocmita la o Ambasada ori misiune diplomatica romaneasca).

Apostila se aplica pe actul original. Daca pe actul pe care urmeaza sa fie aplicata apostila nu este suficient loc, se va atasa o alonja pe care se aplica si completeaza apostila, iar pentru documentele infoliate apostila se aplica pe un autocolant alb.
Dupa verificarea documentelor depuse, se va proceda la aplicarea apostilei si completarea acesteia. Activitatea de aplicarea a apostilei se efectueaza de catre Secretarul general al Institutiei Prefectului.


Începând cu data de 1 noiembrie 2004 au devenit aplicabile dispozitiile Legii nr. 142/2004 privind modificarea articolului 2 din Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961.


CAMERA NOTARILOR BUCURESTI APLICA APOSTILA PE:
- copii ale actelor originale şi traducerile legalizate la notar ( de exemplu, certificate de naştere, de casatorie, de deces, livrete de familie, diplome, caziere, dovezi de vaccinare, fişe medicale, foi matricole, programe analitice, adeverinţe medicale, etc.):
Copiile şi traducerile legalizate la notar trebuie însotite de originale.
Documentele, în original, vor fi vizate de ministerele care le-au emis si apostilate.
- documente notariale – declaratii, procuri, s.a., ex: de celibat, acordul părinţilor la plecarea copiilor, etc. se apostilează originalul şi traducerea.;

 Actele pe care se poate aplica apostila la PREFECTURA BUCURESTI sunt:

•certificate de naştere, în original, emise dupa 01.01. 1998;
•certificate de căsătorie, în original, emise dupa 01.01.1998;
•certificate de deces, în original, emise dupa 01.01.1998 (Notă: actele de stare civilă emise înainte de 1998 trebuie schimbate cu altele noi. Schimbarea se face la oficiile de stare civilă care le-au eliberat pe cele vechi).
•certificate de cazier judiciar, certificate de cazier auto, în original, eliberate cu cel mult 6 luni în urmă, de la secţia de poliţie în care domiciliază solicitantul sau de la Inspectoratul General al Poliţiei Române, şos.Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, Bucureşti;
•certificate de rezidenţă fiscală redactate atât în limba română cât şi engleză,în original, eliberate de administraţiile finanţelor publice din sectoarele 1-6;
•adeverinţe prin care se atesta domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român, în original, eliberate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, Bucureşti;
•adeverinţe privind componenţa familiei, în original, eliberate de Direcţiile Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor din sectoarele 1-6;
•actele de studii medii trebuie vizate de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, str. Icoanei nr.19;
•actele de studii superioare se vizează de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovarii, str. Grl. Berthelot, nr. 30.
•documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini, în original, vizate de MECI-Serviciul Relaţii Internaţionale;
•adeverinţe medicale, în original, vizate în prealabil la DSPMB str. Avrig nr. 72-74 sau Ministerul Sănătăţii str. Cristian Popisteanu nr.1-3, sector 1, Bucuresti;
 •certificate de botez/cununie, în original, vizate în prealabil de Direcţia Judeţeanăpentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional, respectiv a Municipiului Bucureşti, str. Sfântul Ştefan nr.3, sector 2;
 •certificatele de competenţă ale personalului maritim navigant, în original, vizate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii;
•brevete de turism, în original, emise de Autoritatea Naţională pentru Turism;
•adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă, vizate în prealabil de Casa Naţională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale, serviciul de specialitate din str. George Vraca nr. 9, sector 1, Bucureşti;
 •adeverinţe de calificare în diferite meserii, în original, vizate în prealabil de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003 şi Agenţia Municipalăpentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti s-au Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Bucureşti;
 -Certificatele de traducator, emise de Ministerul Culturii si Cultelor;
 -adeverinte emise de O.A.M.G.M.A.M.R. (Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentelor Medivcale din Romania);
 -Certificatele de cazier auto.

Incepând cu data de 10.01.2011 potrivit dispoziţiilor art. V alin2 din Legea nr..202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

TRIBUNALUL BUCUREŞT I ESTE COMPETENT DE A APLICA APOSTILA PE ACTELE OFICIALE PREVĂZUTE LA ART . 1 LIT a ş i d DIN CONVEŢIA DE LA HAGA DIN 5 OCT.1961, RESPECTIV:
1 . Lit . a „ documente care emană de la o autoritate sau de la un funcţionar al unei jurisdicţii a statului, inclusiv cele care emană de la Ministeru l Public , de la un grefier sau de la un executor judecătoresc ” :
 - hotărâri judecătoreşti (în original) emise de instanţele din circumscripţia teritorialăa Tribunalului Bucureşti (respectiv judeţul Ilfov). Hotărârile judecătoreşti trebuie să fie legalizate cu mentiunea "definitiva si irevocabila"de instanţa care le-a pronunţat şi semnate cu numele în clar de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către preşedintele instanţei ( de exemplu, grefier Ionescu Ioana sau preşedinte judecător Popescu Mihai) şi trebuie ştampilatăcu ştampila de preşedinte; NU ŞTAMPILA DE ARHIVAR SAU DE REGISTRATURĂ.

Nu se apostileaza copia după sentinţa civilă făcută la notar, ci numai eliberată de instanţă.

- actele originale emise de Registrul Comerţului( certificat constatator, etc.);

In vederea apostilarii încheierilor/rezoluţiilor eliberate de Oficiului Registrului Comerţului este necesar ca acestea sa fie legalizate, sa poarte menţiunea“definitiva” si stampila rotunda a Oficiului Registrului Comerţului.

De asemenea, este necesar ca, alături de semnătura, sa fie specificat in clar numele si prenumele referentului care efectuează legalizarea încheierii.

Cererea pentru legalizarea încheierilor, in vederea aplicării apostilei, se depune la Oficiul juridic al Oficiului Registrului Comerţului Bucureşti.

- actele originale care emană de la un executor judecătoresc şi alte înscrisuri.

2 . lit . d „ declaraţi i oficiale , cum ar fi : cele privind menţiun i de înregistrare , viza de învestire cu dată certă ş i legalizăr i de semnături , depuse pe un ac t sub semnătura privată . ”
 
ACTELE CARE NU SE APOSTILEAZĂ

- actele emise de autorităţile române care urmează a fi folosite într-unul din statele care nu
 sunt parte la Convenţia de la Haga.
 - actele de orice tip emise de o autoritate străină a unui stat care este sau nu parte la Convenţia de la Haga.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu